Ürünler

Tanýmlama : Böcek Arama Cihazý / Verici Tespit Cihazý / Casus Böcek Tarama Cihazý / Böcek Verici Dedektörü / RF Dedektör / Casus Böcek Dedektörü / RF Detector / Bug Detector / Gizli Kamera Tespit cihazý / Gizli Kamera Bulucu / Gizli Kamera Yakalama Cihazý Teknik Özellikler: Frekans : 1 Mhz - 6500 Mhz Algýlama Tipi : R.F. Kamera Tespit : Evet 920nm Led Tuner Tipi : Amatör Hassasiyet : ~19mV Batarya : Dahili Þarj Edilebilir 450mAh Li-ion Ölçüler : 93X48X17 mm Aðýrlýk : 54 gr. Pratik olarak kullanabileceðiniz tüm kablosuz casus dinleme cihazlarýný tespit edebilecek bir üründür. Þüphelerinizi gidermenin en pratik ve baþarýlý çözümüdür. Kullanýmý son derece kolay olan böcek dedektörü ile eþyalarýnýzýn içine gizlenmiþ, yerleþtirilmiþ kablolu/kablosuz gizli kameralarý, dinleme cihazlarýný tespit edebilmektedir. Geniþ spektrum algýlama kabiliyeti ile frekansý ne olursa olsun tüm kablosuz iletiþim yapan cihazlarý noktasal olarak tespit edebilme þansý sunar. Dilerseniz titreþim özelliðini açarak toplantýlarýnýzda güvenliðinizi gizli bir biçimde saðlayabilirsiniz. Casus böcek bulucu , verici tespit cihazý ; tüm kablosuz gizli dinleme cihazlarý ve gizli kameralarýn tespitinde etkilidir. Kombo özelliði sayesinde iki fonksiyonu bir arada kullanabileceksiniz. Her türlü kamera tespiti ve buna ek olarak tüm kablosuz dinleme cihazlarý ve kablosuz video aktarýcýlarýný tespit edebilme þansý sunan bu ürün ile kiþisel güvenliðinizi saðlayabilirsiniz. Taþýnabilir ideal boyutlarý ile çantanýzda, cebinizde kolaylýkla taþýyarak gittiðiniz her yerde olasý bir dinleme cihazýný ve gizli kamerayý pratik olarak tespit edebileceksiniz. Önemli Açýklama : Menþei ve algýlama kabiliyeti ne olursa olsun bu tür cihazlar (RF Dedektörler, RF Counter'lar, Böcek Bulucu Cihazlar), kapalý devre mantýðýyla çalýþan (Kendi dahili hafýzasýna ses kaydý yapabilen ses kayýt cihazlarý,Mp3 player ve recorder'lar, Video ve ses kayýt cihazlarý ve sabit cctv kameralar gibi) cihazlarý tespit edemezler. Bu tarz gerçek dýþý bir özellik kesinlikle firmamýzca vaad edilmemektedir. Neleri Tespit Edebilir ? Sabit ev ve ofis telefonlarýna yerleþtirlen kablosuz dinleme cihazlarýný Kablosuz gizli kameralarý Video aktarýcý cihazlarýn tümünü GSM Tabanlý dinleme cihazlarý Araç içi dinleme sistemleri Araç takip cihazlarý Kriptolu gizli kamera vericilerini Frekansý ne olursa olsun amatör ve profesyonel ses dinleme cihazlarýný (FM-VHF-UHF ve Kýsa Dalga) Not : Dedektör grubu ürünlerde garanti kapsamý dahilindeki arýza halleri dýþýnda iade söz konusu deðildir. Bu ürün grubu kullaným amacý ve süresinden dolayý iade kapsamý dahilinde yer almamaktadýr. Alýcý satýn alýmý ile birlikte bu þartlarý kabul eder. 385 $ + KDV dir.

Böcek Bulucu DedektörüRESMÝ KURUMLAR , DEDEKTÝFLÝK FÝRMALARI , GÜVENLÝK FÝRMALARI, BÖCEK ARAMA HÝZMETÝ veren FÝRMALAR  ve GÜVENLÝÐE ÖNEM VEREN TÜM ÖZEL ÞÝRKETLER ÝÇÝN ! 2013 yýlýnýn en çok satan ve tercih edilen casus böcek arama ve tespit cihazlarý !.. Herþey tek bir set içinde !. Profesyonel seviyede eksiksiz (!) bir böcek tarama setidir. Geniþ spektrumlu frekans taramasý ile çalýþma prensibi ve metodu ne olursa olsun tüm kablosuz dinleme cihazlarý, gizli kameralarýn ve cihazlarýnýn tespitini yapabilen bir dedektör sistemidir. Casus Böcek kavramýyla tanýmlanan her türlü cihazý tespit edebileceðiniz serisinin en üst modeli cihazlardan oluþturulmuþtur bir settir. Sistem Ýçeriði : D110K-FC6002MKII Profesyonel Böcek Tarama Cihazý Seti - 0 - 6000 Mhz Frekans aralýðýndaki kablosuz yapýda çalýþan tüm Dijital ve Analog dinleme cihazlarý, video/kamera vericilerinin lokasyonunu ve varlýðýný tespit etmek için kullanýlýr. Yüksek hassasiyetli özel böcek tarama probu; detaylý ve hassas bir ortam taramasý yapabilmenizi saðlar. Ayný zamanda eriþilmesi zor yerler ve özellikle tavandaki ýþýk armatürleri vb. gibi antenin yakýnlaþtýrýlmasýnýn zor olduðu noktalarda kullaným pratikliði saðlar. Olasý bir casus böcek cihazýnýn tam yerini tespit edebilmenizi saðlayan bir böcek tespit cihazdýr. D114-FC5002 Kablosuz Analog Dinleme Cihazlarý Tespit Dedektörü / Audio Monitor - ( 30Mhz - 900 Mhz Kablosuz Ses Dinleme Cihazlarýnýn uzaktan tespiti ve doðrulamasý için kullanýlýr. D-6250  Kablosuz Gizli Kamera Tespit Cihazý - LCD ekranlý Kablosuz Gizli Kamera Tespit Cihazýdýr. Çevredeki kablosuz gizli kamerayý cihazý gezdirmenize gerek kalmadan uzaktan tespit ederek kamera görüntüsünü de ayný zamanda ekranýnda gösterebilen bir Video Dedektörüdür. D308 Lazerli Kamera Dedektörü - ( Kablolu ve Kapalý devre gizli kameralarýn tespiti için kullanýlýr. Kendi hafýzasýna kayýt yapan veya kablo tesisatý döþenerek yapýlmýþ gizli kamera uygulamalarýný, kameranýn lensini tespit etmek suretiyle tam yerini belirlemenizi saðlar. D006 - SC1Plus Frekans Okuyucu - ( Ortamýnýzda tespiti yapýlan veya belirlenmiþ olan kablosuz Radyo Frekasn yayýnýnýn tanýmlanabilmesi için kullanýlacak bir frekans okuyucu cihazdýr. Örneðin kablosuz bir adsl modem üzerindeki yayýnýn 2400 Mhz olmasý normal iken ayný modem üzerinde 900 Mhz'lik bir frekans tespiti o modem içinde farklý bir donanýmýn olduðunu belirleyecektir. Dijital ve Analog frekanslarý ve yayýn þiddetini görebileceðiniz bir frekans dedektörüdür. Set dahilindeki her bir cihaz, kendi dalýndaki en iyi modeller olup, üst seviyede böcek arama hizmeti sunan birimlerce de profesyonel seviyede kullanýlacak iddialý bir settir. EX-10 seti özellikle resmi kurum ve kuruluþlarýn güvenlik birimlerinde mutlaka bulundurulmasý gereken bir settir.  Böylelikle güvenlik biriminiz kurumunuzun veya kuruluþunuzun bu yollarla tabi olacaðý güvenlik risklerini / açýklarýný da güvence altýna almýþ olacaklardýr. Dedektiflik hizmeti ve özel güvenlik hizmeti sunan kiþi ve þirketlerin; hizmet sunumu noktasýnda kullanabileceði çok baþarýlý ve doðru bir settir. EX-10 setine iliþkin detaylý eðitim ve kullaným pratikliði kazanýlmasý yönündeki eðitim ofisimizde detaylý olarak satýþ sonrasý sunulmaktadýr. Not : Dedektör grubu ürünlerde garanti kapsamý dahilindeki  arýza halleri dýþýnda iade söz konusu deðildir. Bu ürün grubu kullaným amacý ve süresinden dolayý iade kapsamý dahilinde yer almamaktadýr. Alýcý satýn alýmý ile birlikte bu þartlarý kabul eder. 5550 $ +KDV dir.
EX-10 Pro. Casus Böcek Arama SET